ČÁLLINBOVDEHUS ÁLGOÁLBMOGIID KULTURÁRBBI BIRRA

DUTKANSEARVI bovde dutkiid ja eará áššedovdiid čállit artihkkaliid boahtte jagi álggus almmustuvvi Dutkansearvvi Dieđalaš Áigečállagii, man fáddán lea álgoálbmogiid kulturárbi. Kulturárbi álgoaálbmogiid perspektiivvas lea holisttalaš doaba, mii vuođđuduvvá materiálaš, kultuvrralaš ja vuoiŋŋalaš árvvuide ja mii sisttisdoallá  kollektiivvalaččat čoagganan sohkabuolvvas nubbái árbášuvvan dieđu ja praktiikkaid nugo gielas, ealáhusain, girjjálašvuođas ja dáidagis, seremoniijain, kosmosis, luonddus, sihke olmmošlaš ja eai-olmmošlaš sivdnádusain jna. Dat čatnašuvvá álgoálbmogiid iešmearrideapmái ja sin lagaš oktavuođaide eatnamii, territoriaidda ja luondduresurssaidda. Erenoamáš fáttát sáhttet gieđahallat intellektuálaš opmodaga ja kulturárbbi, kulturárbbi máhcaheami álgoálbmogiidda dahje dan ealáskahttima, kulturárbbi vejolaš boastut geavaheami ja dulkojeami, bassi báikkiid, bivttasgálvvuid ja kulturárbbi, árbevirolaš ealáhusaid ja daidda čatnašuvvi árbevirolas diedu ja daid represeantašuvnnaid, gillii čatnašuvvi kulturárbbi dieđu ja representasuvnnaid jna.

Sádde abstrávtta 15.10.21 ja oaččut dieđu dohkkeheamis moadde beaivvi siste. Abstrávtta čálát milloseappot sámegillii ja dan guhkkodat lea 100-150 sáni. Ollis artihkkaliid áigemearri lea 17.12.2021. Searvvi ruovttosiiddus leat eanet dieđut artihkkala formála beliin. Dán háve mii vuoruhit sámegielat artihkkaliid dan dihte go searvvi dieđalaš áigečállaga maŋimuš nummirat leat eŋgelasgillii. Loahpalaš artihkal sáddejuvvo vel fágaguoibmeárvvoštallamii ovdalgo dat almmustuvvo. Dán nummira doaimmaheaba Hanna Guttorm ja Irja Seurujärvi-Kari. Sádde abstrávtta ja artihkala hanna.guttorm@helsinki.fi ja/dahje irja.seurujarvi@gmail.com.

Sámedutkama áigečála – Eamiálbmogat ealáskahttimin iežaset gielaid

Vuosttaš dieđiheapmi Dutkansearvvi dieđalas sámegielat julggáštusa Sámedutkama áigečála birra.

Dieđálas áigečállaga vuosttaš nummir almmustahtto juovlamánus 2017. Dasa ohccojit dál artihkkalat, main gieđahallojit  álgoálbmogiidda ja sin gielaide gullevaš áigeguovdilis áššit.

Dutkansearvvi ulbmilin lea julggáštusa almmuheami oktavuođas doallat seminára, mas artihkkaliid čállit ovdanbuktet iežaset dutkamušaid ja daid bohtosiid. Artihkkaliid čállingiellan leat buot Suomas geavahuvvon sámegielat.

Dárkilut dieđut addojuvvojit dáin siidduin lagamus áiggiin.

Bovdehus

Sámegiela ja -kultuvrra dutkansearvvi jahkecoahkkimii – Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran vuosikokoukseen

 

Aigi: lávvardaga 27.8. d 14-

Báiki: Helssega universitehtta, Metsätalo Unioninkatu 40

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: JAGI 2016 BARGOPLÁNAT: A) ruhtaohcamus(diedalas áigecállaga almmuheapmi ja bloggat-plánat bohtet ovdal coahkkima), BURESBOAHTIN IRJA SEURUJÄRVI-KARI SÁGADOALLI