WWW-sivut avattu!

Tutkimusseuran julkaisutoiminta käynnistyy blogeilla, joita kirjoittavat saamelaiskielten ja saamelaiskulttuurin sekä alkuperäiskansatutkimuksen tutkijat. Tavoitteena on blogin avulla antaa saamen kielille vahvempi käyttödomeeni tieteen foorumina. Tämä puolestaan edesauttaa kielen säilymistä.

Tutkâmseervi toimâ vuálgá joton blogičalluigijn, maid čäälih sämikielâi já sämikulttuur totkeeh. Ulmen lii blogijn adeliđ sämikieláid nanosub kevttimdoomeen tiettuu foorumin. Taat pelestis oovded já pajastuálá kielâ.

Dutkansearvvi doaibma vuolgá johtui bloggačállosiiguin, maid čállet sámegielaid ja sámekultuvrra dutkit. Ulbmilin lea bloggain addit sámegielaide nannosut geavahandomena diehtaga foruman. Dát fas ovddida ja bajásdoallá giela.