Verkkolehti

Tutkimusseuran tieteellinen aikakausjulkaisu – Alkuperäiskansat elvyttämässä kieliään

JATKUVA KIRJOITUSKUTSU – ČÁLLINBOVDEHUS

Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura kutsuu kirjoittamaan tieteellisiä artikkeleita eri teemoilta. Artikkelit kootaan teemanumeroittain ja julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Mahdollisia tutkimusalueita ja teemoja ovat esimerkiksi seuraavat aiheet:

 • Eamiálbmotdutkamuš – Alkuperäiskansantutkimus – Indigenous research
 • Gielladieđa – Kielitiede – Linguistics
 • Sosiolingvistihkka ja giellakontávttat – Sosiolingvistiikka ja kielikontaktit – Sociolinguistics and language contacts
 • Oahpahus – Opetus – Teaching (Huomaa, että tähän teemanumeroon etsitään artikkeleita juuri nyt!)
 • Eamiálbmotetihkka – Alkuperäiskansojen etiikka – Indigenous ethics
 • Sámegielaid ealáskahttin – Saamenkielten revitalisaatio – Revitalization of Sámi languages
 • Sámi giellahistorjá – Saamen kielihistoria – Sámi language history

Tämän lisäksi voit myös itse ehdottaa uutta teemanumeroa tai teemaa, joka liittyy saamelaisten elämään, kieliin, kulttuuriin, historiaan tai muihin elämän ja yhteisön osa-alueisiin.

Tieteellisten artikkeleiden muotoa varten löydät ohjeita sivustoiltamme. Tieteelliset artikkelit lähetetään vertaisarvosteluun. Huomaathan, että erityisesti opetusta koskevia artikkeleita varten sivuiltamme löytyy juuri nyt erillinen jatkuva kirjoituskutsu, jossa on selitetty vielä tarkemmin, millaisia artikkeleita ja blogeja teemasta toivotaan julkaistaviksi.

Tieteellisten artikkeleiden lisäksi kutsumme ihmisiä kirjoittamaan blogikirjoituksia saameksi. Blogikirjoitusten ulkoasu on vapaampi kuin tieteellisten artikkeleiden, eikä niitä lähetetä vertaisarvosteluun. Blogeissa saa mielellään käyttää kuvallista materiaalia, johon kirjoittajalla on tarvittavat oikeudet. Juuri nyt etsimme erityisesti blogeja, jotka koskevat opetusta saamenmaalla.

Terveisin/ Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran julkaisujen toimituskunta

TERVETULOA KIRJOITTAJAKSI!

KIRJOITUSKUTSU 2020 VUODEN ERIKOISNUMEROON – ČÁLLINBOVDEHUS JAGI 2020 SPESIÁLANUMMIRII

Samoin kirjoituskutsu 2020 vuoden erikoisnumeroon, joka käsittelee didaktiikkaa ja opetusta saamenmaalla eri näkökulmista. Erityinen paino on kielen ja kulttuurin opetuksessa, sen malleissa, tapahtumatutkimuksessa, kouluilla käynnissä olevissa projekteissa, opetusmateriaaleissa ja muissa didaktiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Didaktiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä laajempaa opetuksen käsitettä, joka tarkasteleen opetuksen MITÄ, MIKSI ja MITEN kysymyksiä. Toivomme mukaan sekä kielenopetusta käsitteleviä artikkeleita, mutta myös kulttuurinopetusta ja muun ainesisällön opetusta käsitteleviä artikkeleita – mahdollista on myös julkaista tuplanumero, jossa toisessa on keskiössä saamenkieli ja sen opetus, ja toisessa saamenkielellä tapahtuva opetus tai opetus, joka käsittelee saamelaisia sisältöjä esim. enemmistökouluissa, päiväkodeissa, korkean asteen oppilaitoksissa tai esim. ammattikouluissa.Mahdollisia aiheita numeroon:

 • kielenopetuksen malleja ja käytäntöjä – mallar och praktiker i språkundervisning
 • kulttuurinopetuksen malleja ja käytäntöjä – mallar och praktiker i kulturundervisning
 • tapaustutkimus kouluilla (esim. kielikylyt ja kauko-opetus) – fallstudier i skolan (t.ex. språkbad och fjärrundervisning)
 • opettajien kokemukset – lärarnas upplevelser
 • oppilaiden kokemukset – elevernas/studenternas upplevelser
 • hyviä ja huonompia työtapoja  – bra och sämre arbetssätt
 • uusia malleja – nya modeller
 • alkuperäiskansan didaktiikka saamelaiskouluissa/ saamelaisdidaktiikka enemmistökouluissa – urfolksdidaktik i sameskolan/ samisk didaktik i majoritetsskolan
 • tai muita didaktiikan alalle kohdistuvia ajankohtaisia aiheita – eller andra aktuella ämnen.

Erikoisnumerosta vastaa Hanna Outakoski. Lähetäthän abstraktisi viimeistään 10.6.2019  osoitteeseen hanna.outakoski@umu.se. Abstraktisi tulee olla 100-150 sanaa pitkä ja laita sähköpostin otsikoksi Dutkansearvi. Kirjoita yhteystietosi myös abstraktin yläreunaan: kirjoittaja(t), instituutio / osasto / yliopisto / laitos ja oma sähköpostiosoitteesi.

Saat ilmoituksen abstraktin hyväksynnästä kesäkuun aikana. Abstraktin voi kirjoittaa millä tahansa saamenkielellä, suomeksi, englanniksi, ruotsiksi tai norjaksi. Lopullinen artikkelisi tulee toki tällä kertaa olla kirjoitettu jollakin saamenkielellä. Syynä tähän on se, että didaktiikasta on tähän asti kirjoitettu hyvin vähän saameksi, ja julkaisumme haluaa vahvistaa saamenkielistä julkaisua erityisesti tällä alalla. Kirjoittajat huolehtivat kirjoitusasun oikeellisuudesta itse ennenkuin artikkeli lähtee vertaisarviointiin. Lehden päätoimittaja tarkistaa toki kirjoitusasun vielä ennen vertaisarviointii lähtöä, jotta se vastaa tieteellisen julkaisun kielitasoa. Valmiit artikkelit lähetetään ylläolevaan osoitteeseen viimeistään marraskuun alkuun mennessä.

Kort på svenska: Vi letar efter skribenter till ett specialnummer eller dubbelnummer om didaktiska modeller, praktiker och andra ämnen som rör lärarens/elevens skolvardag i Sápmi. Didaktiken hör nära ihop med pedagogiken men fokus ligger på undervisningens VAD, VARFÖR och HUR frågorna. Dutkansearvi har egen tidsskrift som ger ut vetenskapliga artiklar på samiska språk och nu har det äntligen kommit dags att lyfta didaktiken som ett viktigt ämne i Sápmi och i den samiska skolvärlden. Hanna Outakoski är redaktör för det här numret/dubbelnumret. Sprid gärna detta till sådana människor som ni anser borde skriva i denna tidsskrift och just i det här specialnumret.

Senast den 10.6.2019 ska du ha skickat in ditt abstrakt till hanna.outakoski@umu.se som får skrivas på något samiskt språk, finska, svenska, norska eller engelska. Du får ett meddelande om potentiellt godkännande snart efter sista inlämningsdatum. Den slutgiltiga artikeln ska dock vara skriven på något samiskt språk eftersom vi vill öka publicering på samiska inom just didaktiken. Du ser själv till att språkgranska din artikel innan den skickas till granskning (peer-review). Skicka in din artikel senast i början på november 2019. Jag hoppas på att vi ska kunna ge ut ett specialnummer om didaktik i Sápmi i slutet på det här året eller senast i början på 2020. Följ med på denna resa!

EDELLISTEN NUMEROIDEN KIRJOITUSKUTSUJA – OVDDIT NUMMIRIID ČÁLLINBOVDEHUSAT

Tarjoa artikkeliasi Tutkimusseuran tieteellisen aikakausjulkaisun ensimmäiseen numeroon! Sen erityisenä teemana on Alkuperäiskansat oman kielensä elvyttäjinä. Erityinen painopiste on saamen kielten tutkimuksessa. Muitakin kirjoituksia saamen kielten tutkimuksesta otetaan vastaan.
Lähetä abstraktisi (max. 100 sanaa) Tutkimusseuralle tästä linkistä (Lähetä tiedosto) viimeistään 30.4.2017 klo 23:59. Saat vastauksen sen hyväksymisestä sähköpostiisi 10.5.2017. Abstraktin voit kirjoittaa millä tahansa Suomen saamen kielellä, suomeksi tai englanniksi.
Kirjoita yhteystietosi abstraktin yläreunaan: kirjoittaja(t), instituutio / osasto / yliopisto / laitos ja oma sähköpostiosoitteesi.
Hyväksyttyjen abstraktien kirjoittajat lähettävät valmiin artikkelin seuralle linkistä Lähetä tiedosto viimeistään 15.8. klo 23:59. Kirjoittajan ohjeet löytyvät kohdasta Kirjoittajille.
Tutkimusseura järjestää joulukuussa 2017 saamentutkimuksen seminaarin, jonka yhteydessä julkistetaan ensimmäinen tieteellinen aikakausjulkaisu.

HYVIÄ KIRJOITUSHETKIÄ!