Tutkimusseura

Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura, joka on ensimmäinen saamenkielinen tutkimusseura maailmassa, perustettiin 15.6.2014 Helsingissä.

Seuran tarkoituksena on

  1. Vaalia saamen kielten kirjallista käyttöä tieteessä ja edistää saamen kielten ja kulttuurin tutkimusta sekä vahvistaa saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen paradigmaa siten, että alkuperäiskansojen asioita tarkastellaan näiden näkökulmasta. Tavoitteena on saattaa tieteellisten tutkimusten tuottama tieto entistä paremmin vähemmistö- ja alkuperäiskansakieliyhteisöjen käyttöön ja arvioitavaksi sekä lisätä tiedeyhteisön ja saamenkielisten yhteisöjen välistä yhteistyötä.
  2. Tehdä tutkimusta, joka rakentaa tutkittavien ja tutkijain vastavuoroisuutta, ja pyrkiä lisäämään saamelaisen kulttuurin ja muiden kulttuurien välistä yhteisymmärrystä.
  3. Lisätä tietoa ja tietoisuutta vähemmistö- ja alkuperäiskansakielistä ja –kulttuureista.
  4. Edistää saamen kielen vahvistamista ja palauttamista laajasti koko Suomessa.
  5. Luoda saamenkielisiä kieli- ja kulttuuriympäristöjä, jotka edesauttavat saamen kielen säilymistä koko maassa.
  6. Lisätä saamen kielen käyttöä ja palauttaa kieli käyttöön siellä, missä sen käyttö eri kielenkäytön alueilla on hävinnyt tai vähentynyt.
  7. Vahvistaa kaksi- ja monikielisyyttä luomalla sellainen saamen kielen osaamisen tilanne, jolla voi tulla toimeen ylirajaisessa yhteydenpidossa ja yhä enemmän monikielistyvässä yhteiskunnassa.

Seuran toimintaperiaatteet ja kielenelvytykseen ja kulttuuriin liittyvät toimet eivät perustu etnisyydelle, vaan toiminta perustuu tieteelliseen toimintaan ja erityisesti kieleen ja sen elävöittämiseen eri konteksteissa sekä yksilön että ryhmän tai kieliyhteisön tasolla.